Language:

Drop-in Services

 

ACCESS project workers speak Lithuanian, Latvian, Russian, Polish and English. If you do not speak one of these languages, we can still assist you in your own language by using a telephone interpretation service. If you need advice, you are very welcome to visit us, no matter which language you speak. You do not need to make an appointment, just come in during drop-in hours.

Through our drop-in service, ACCESS can provide you with free, multi-lingual advice and information.

ACCESS can provide you with practical support to overcome language barriers.

ACCESS will support you on a range of topics, including, but not limited to:

 • UK Rights and Responsibilities
 • Health e.g. registering with a doctor or dentist
 • Understanding what the Police can help you with
 • Education e.g. where to find English classes, registering your child at a school
 • Housing
 • Benefits
 • Assistance with completing forms
 • Understanding utility bills (water/gas/electricity)
 • Booking appointments

If we cannot help you for any reason, we will signpost or refer you to an organisation that can.

Any aggressive or violent behaviour towards our staff will not be tolerated under any circumstances.

Aggressive or abusive behaviour includes language (whether verbal or written) that may cause staff to feel afraid, threatened or abused and may include threats, personal verbal abuse, derogatory remarks and rudeness.

Any violation of this policy will result in the person concerned being banned from using our service


Gaukite pagalbą

ACCESS projekto darbuotojai kalba lietuvių, latvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis. Jei nekalbate viena iš šių kalbų, mes galime padėti jums jūsų gimtąja kalba, naudojant vertimo telefonu paslaugas. Jei jums reikia patarimo, esate labai laukiami pas mus, nesvarbu, kokia kalba kalbate. Iš anksto užsiregistruoti nereikia, tiesiog ateikite priėmimų valandomis. ACCESS priėmimų metu gali suteikti Jums nemokamus patarimus ir informaciją skirtingomis kalbomis. ACCESS gali suteikti Jums praktinę paramą siekiant įveikti kalbos barjerus. ACCESS suteiks paramą Jums daugeliu temu, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • JK teisės ir pareigos
 • Sveikata, pvz. registruojantis pas gydytoją arba odontologą
 • Paaiškinimas, kuo Jums gali padėti policija
 • Švietimas, pvz. kur rasti anglų kalbos pamokas, registruojant vaiką į mokyklą
 • Būstas
 • Pašalpos
 • Pagalba pildant formas
 • Suprasti mokesčius už komunalines paslaugas
 • Pagalba registruojantis įstaigose

Jei mes negalime Jums padėti, mes nukreipsime Jus arba nurodysim Jums organizaciją, kuri galėtų. Bet koks agresyvus ar smurtinis elgesys su mūsų darbuotojais jokiomis aplinkybėmis nebus toleruojamas. Agresyvus ar nemandagus elgesys, įskaitant: kalbą (žodinę arba rašytinę), kuri gali sukelti personalui baimės jausmą, grasinimus ar užgauliojimus keliantčius grėsmę, asmeninius užgauliojimus, užgaulias pastabas ir nemandagumas. Pažeidžiant šį polisą jums bus uždrausta naudotis mūsų paslaugomis.


Помощь

Работники проекта ACCESS говорят на литовском, латышском, русском, польском и английском. Если вы не говорите на одном из этих языков, мы можем вам помочь на вашем языке, используя услуги переводчика по телефону. Если вам нужен совет, посетите нас, не важно на каком языке вы говорите. Заранее записываться не надо, просто приходите в приемное время.

Во время приёмов, ACCESS предоставляет бесплатную информацию и совет на разных языках.

ACCESS может предоставить Bам практическую поддержку в преодолении языковых барьеров.

ACCESS поддержит вас во многих темах, включая, но не ограничено:

 • Права и обязанности СК
 • Здоровье, например, регистрация к врачу или дантисту
 • Объяснение, чем вам может помочь полиция
 • Образование, например, где найти уроки английского, как зарегистрировать ребёнка в школу
 • Жилищные вопросы
 • Пособия
 • Помощь в заполнении форм
 • Разъяснение счетов за коммунальные услуги (вода/газ/электричество)
 • Запись на визит

Если мы не сможем вам помочь, мы направим вас или укажем нужную организацию, которая сможет вам помочь.

Любое агрессивное или оскорбительное поведение по отношению к нашим сотрудникам ни при каких обстоятельствах не допускается.

Агрессивное или оскорбительное поведение включает в себя язык (устный или письменный), который может вызвать у сотрудников чувство страха, ощущение того что они под угрозой или оскорблены, и может включать угрозы, личное словесное оскорбление, унизительные замечания и грубость.

Любое нарушение этого полиса приведет к тому, что вам будет запрещено использоваться нашими услугами.


Palīdzība

ACCESS  projekta Darbinieki runā lietuviešu, latviešu, krievu, poļu un angļu valodās. Ja jūs nerunājiet kādā no šīm valodām, mēs varam palīdzēt jums jūsu valodā, izmantojot tulka pakalpojumus pa tālruni.

Ja jums ir nepieciešams padoms, lūdzu, apmeklējiet mūs, neatkarīgi no tā, kurā valodā jūs runājiet. Jums nevajag pierakstu, nāciet mūsu pieņemšanas laikā. ACCESS pieņemšanas laikā, pakalpojumu centrs piedāvā Jums bezmaksas padomus un informāciju.

ACCESS var nodrošināt Jūs ar praktisku atbalstu, lai pārvarētu valodas barjeru.

ACCESS atbalstīs Jūs dažādos jautājumos, ieskaitot, bet ne tikai:

 • AK tiesības un pienākumi
 • Veselības, piem. reģistrācija pie ārsta vai zobārsta
 • Izpratne par to, kā policija var palīdzēt Jums
 • Izglītības, piem. kur atrast angļu valodas kursus, kā reģistrēt savu bērnu skolā
 • Mājokļa jautājumu risināšanā
 • Pabalsti
 • Palīdzība veidlapu aizpildīšanā
 • Kā saprast komunālo pakalpojumu rēķinus (ūdens/gāze/elektrība)
 • Pieteikt vizītes

Ja mēs nevarēsim jums palīdzēt, kāda iemesla dēļ, mēs ieteiksim vai nosutīsim Jūs uz citu organizāciju, kas var.

Jebkura agresīva vai ļaunprātīga rīcība pret mūsu darbiniekiem, nekādos apstākļos nav  atļauta.

Agresīva vai aizskaroša uzvedība ietver valodu (mutisku vai rakstisku), kas izraisīs, ka mūsu darbinieki jutīsies neērti, apdraudēti vai apvainoti, un var ietvert draudus, personīgus mutiskus apvainojumus, pazemojošas piezīmes un rupjību.

Šis polises pārkāpums novedīs pie tā, ka jums būs aizliegts izmantot mūsu pakalpojumus.


Uzyskaj Pomoc

Pracownicy ACCESS mówią w języku litwińskim, łotyskim, rosyjskim, polskim i angielskim. Jeżeli nie mówią Państwo w żadnym w tych języków, jesteśmy ciągle w stanie pomóc, bo możemy skorzystać z usługi tłumacza przez telefon. Jeżeli potrzebują Państwo porady, zapraszamy do nas, bez względu na to, jakim językiem się posługują. Nie ma potrzeby umówienia się na spotkanie, proszę przyjść na jedną z naszych sesji.  Poprzez nasze sesje, ACCESS udziela bezpłatnych, wielojęzykowych porad i informacji.

ACCESS może udzielić praktycznych porad w jaki sposób poradzić sobie z barierą językową.

ACCESS can provide you with practical support to overcome language barriers. ACCESS wesprze Was w różnych aspektach życia, wliczając:

 • Prawa i odpowiedzialność
 • Zdrowie, np. rejestracja u lekarza lub dentysty
 • Zrozumienie pracy policji i w czym mogą pomóc
 • Edukacja, np. gdzie znaleźć lekcje języka angielskiego, rejestracja dziecka w szkole
 • Zakwaterowanie
 • Zasiłki
 • Pomoc w wypełnianiu wniosków
 • Rozumienia rachunków (woda/gaz/prąd)
 • Umawianie na spotkania

Jeżeli nie będziemy w stanie pomóc, wtedy możemy skierować Państwa do innych organizacji. Zachowanie, które jest agresywne lub ofensywne w stosunku do naszych pracowników, pod żadnym pozorem nie będzie tolerowane. Do zachowania ofensywnego lub agresywnego zaliczamy: użycie języka (wersja mówiona lub pisemna), które spowoduje że nasi pracownicy poczują się nieswojo, poczują się zastraszeni lub sponiewierani oraz groźby, słowne obelgi, obraźliwe uwagi i bycie nieuprzejmym. W przypadku złamania naszych zasad, takiej osobie zostanie wydany zakaz korzystania z naszych usług.