Language:

Grow it, Cook it, Share it.

Want to grow your own fruit and veg and help show your family where these food groups come from?  Home growing is an experience that some families lack, especially those who live in flats or other homes that do not have gardens. ACCESS and Groundwork are offering a course that is designed to show you and your family exactly that.  The course will allow participants to understand the production of fruit and vegetables, and provide information about the benefits of healthy eating and healthy lifestyles as well as environmental issues such as composting and wildlife in gardens.

 

Delivered in partnership with ACCESS and a member of Groundwork’s Environmental Education team, the courses normally run as a 6-10 week programme and the weekly sessions can accommodate up to 10 families (20 participants).

 

As part of Grow It, Cook It, Share It, topics typically covered are:

Growing fruits and vegetables from seeds and plants
Harvesting produce
Healthy eating including cooking sessions and recipe ideas
Safe tools use
Building a scarecrow
Composting
Pest control and gardening for wildlife.

 

For more information or to book your place please contact Ludmila on the details at the top of this page.

 


Norite auginti savo vaisius ir daržoves ir parodyti savo šeimai, iš kur atsiranda šios maisto grupės? Auginimas namuose yra patirtis, kurios trūksta kai kurioms šeimoms, ypač tiems, kurie gyvena butuose ar namuose, kuriuose nėra sodų. “ACCESS” ir “Groundwork” siūlo kursus, kurių paskirtis – parodyti būtent tai jums ir jūsų šeimai. Kursai leis dalyviams suprasti vaisių ir daržovių atsiradimą ir suteikti informaciją apie sveiką mitybą ir sveikos gyvensenos privalumus, taip pat aplinkosaugos problemas, tokias kaip kompostavimas ir laukinė gamta soduose.

Pristatomi bendradarbiaujant su “ACCESS” ir “Groundwork” aplinkosaugos švietimo komandos nariu, kursai paprastai vyksta kaip 6-10 savaičių programa, o savaitės seansuose gali dalivauti iki 10 šeimų (20 dalyvių).

“Grow It, Cook It, Share It”, paprastai aptariamos temos yra:
Iš sėklų ir augalų augantys vaisiai ir daržovės
Derliaus gamyba
Sveikas maistas, įskaitant maisto gamybos sesijos ir receptų idėjos
Saugus įrankių naudojimas
Kaliausės gamyba
Kompostavimas
Kenkėjų kontrolė ir sodininkystė laukinei gamtai.

Norėdami gauti daugiau informacijos arba užsiregistruoti, kreipkitės į Ludmilą, kontaktinius duomenis rasite šio puslapio viršuje.


 

Хочешь выращивать свои собственные фрукты и овощи и показать своей семье откуда берутся эти группы продуктов питания? Культивирование в домашних условиях – это опыт, которого не хватает некоторым семьям, особенно тем, кто живет в квартирах или других домах, где нет садов. ACCESS и Groundwork предлагают курс, который призван показать вам и вашей семье именно это. Курс позволит участникам понять выведение фруктов и овощей и предоставит информацию о преимуществах здорового питания, здорового образа жизни, а также о таких экологических проблемах, как компостирование и дикая природа.

Проект представлен в партнерстве с ACCESS и членом группы по экологическому образованию Ground Course. Курсы обычно проходят в течение 6-10 недель, а еженедельные занятия могут вместить до 10 семей (20 участников).

Как часть проекта Grow It, Cook It, Share It, типично охватываемые темы включают в себя:

Выращивание фруктов и овощей из семян и растений

Сбор урожая

Здоровое питание, включая кулинарные сессии и идеи рецептов

Использование безопасных инструментов

Создание пугала

Компостирование

Борьба с вредителями и садоводство для дикой природы.

Для получения дополнительной информации или записаться, пожалуйста, свяжитесь с Людмилой. Данные в верхней части этой страницы.


Vai jūs vēlaties, audzēt savus augļus un dārzeņus un parādīt savai ģimenei, no kurienes nāk šīs pārtikas grupas? Audzēšana mājās ir pieredze, kas trūkst dažās ģimenēs, īpaši tiem, kuri dzīvo dzīvokļos vai mājās bez dārziem.” ACCESS “un Groundwork piedāvā kursus ar mērķi lai parādītu jums to. Kurss ļaus uzzināt par augļu un dārzeņu izcelsmi, kā arī sniegs informāciju par veselīgu uzturu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī vides aizsardzības jautājumiem, piemēram, kompostēšanas un savvaļas dārzos.

Prezentēts sadarbībā ar “Access” un “Groundwork” vides izglītības komandu, apmācība parasti notiek 6-10 nedēļas un iknedēļas sesijas var piedalīties līdz 10 ģimenēm (20 dalībnieki).

“Izaudzē, pagatavo, padalies ” tiks apspriesti temati:
Augļu un dārzeņu audzēšana no sēklām un augiem
Ražas novākšana
Veselīga pārtika, ieskaitot ideju par pārtikas gatavošanas sesijām un receptēm
Instrumentu droša izmantošana
Kā izveidot putnubiedēkli
Kompostēšana
Kukaiņu kontrole un savvaļa dārzos

Plašākai informācijai vai vietas rezervācijai lūdzu sazināties ar Ludmilu, kontaktinformācija ir lapas sakumā


 

Chcielibyście wyhodować swoje własne owoce i warzywa? Lub pokazać swojej rodzinie z jakiej grupy żywieniowej one pochodzą? Doświadczenie w hodowli domowej nie jest znane w każdej rodzinie, w szczególności, kiedy mieszka się w bloku lub w domach bez ogrodu. ACCESS oraz Groundwork oferują kurs, który zaprojektowany jest dla właśnie takich rodzin. Ten kurs pozwoli biorącym udział w zrozumieniu produkcji warzyw i owoców oraz dostarczy informacji na temat korzyści zdrowego żywienia oraz zdrowego stylu życia, nie pomijając problemów środowiskowych takich jak kompost i dzika przyroda w ogrodzie.

Kurs będzie przekazany we współpracy z ACCESS oraz zespołu Groundwork Environmental Education. Kurs normalnie będzie trwał 6-10 tygodni i tygodniowe zajęcia będą dostępne dla 10 rodzin (20 uczestników).

Częścią programu Wyhoduj, ugotuj, podziel się, będą również tematy:

Hodowla owoców i warzyw z nasion i sadzonek

Zbieranie plonów

Zdrowe jedzenie wliczając sesje gotowania i pomysły na przepisy

Bezpieczne używanie narzędzi

Budowanie stracha na wróble

Kompost

Zwalczanie szkodników oraz ogrodnictwo z dziką przyrodą