Language:

999

Date: 08/05/19


In danger, need the police, but can`t speak?
1. Dial 999
2. Listen to the questions from the 999 operator
3. Respond by coughing or tapping the handset if you can
4. If prompted, press 55
This lets the 999 call operator know it`s a genuine emergency and you`ll be put through to the police.
A campaign aims to raise awareness of a method of alerting people if you are in imminent danger but need to keep quiet


Esate pavojuje, reikia policijos, bet negalite kalbėti?
1. Surinkite 999
2. Išklausykite 999 operatoriaus klausimus
3. Jei įmanoma, atsakykite sukosidami arba tapšnodami telefoną
4. Kai paprašys, paspauskite 55
Tai leidžia 999 skambučių operatoriui žinoti, kad tai yra tikras kritinis atvejis, ir jūs būsite sujungti su policija.
Kampanijos tikslas – informuoti žmones apie įspėjimo apie pavojų būdą, jei gresia pavojus, bet negalite kalbėti


«В опасности, нужна полиция, но не можешь говорить?
1. Наберите 999
2. Слушайте вопросы от оператора 999
3. Ответьте кашлем или постукиванием по трубке, если можете
4. Когда попросят нажмите 55
Это позволяет оператору 999 понять, что это действительно чрезвычайная ситуация, и вас соединят с полицией.
Кампания направлена на повышение осведомленности людей о методе, если вы находитесь в непосредственной опасности, но должны молчать»


Jums draud briesmas un ir nepieciešama policijas palīdzība, bet jūs nevarat runāt?
1. Zvaniet 999
2. Klausieties 999 operatora jautājumus
3. Ja iespējams, atbildēt klepojot vai klauvējot pa telefonu
4. Kad tiks prasīts, nospiediet 55
Tas ļaus 999 zvanu operatoram uzzināt, ka tas ir īsts ārkārtas situācijas notikums, un jūs pieslēgs policijai.
Kampaņas mērķis ir informēt cilvēkus par brīdināšanas metodi, ja tie ir apdraudēti, bet nevar runāt

 


W razie niebezpieczeństwa, jeżeli potrzebujesz policji a nie możesz mówić?
1. Wybierz 999
2. Wysłuchaj pytań zadawanych przez operatora
3. Odpowiedz kaszląc lub stukając w telefon
4. Jeżeli skłoniony do tego, wybierz 55
To pomoże operatorowi w rozpoznaniu prawdziwego niebezpieczeństwa i zostaniesz bezpośrednio skierowany do policji
Celem tej kampanii jest to, aby podnieść  świadomość społeczeństwa o metodzie alarmowania, jeżeli znajdziesz się w natychmiastowym zagrożeniu, ale musisz milczeć.


< Back to updates