Language:

Pension credit changes

Date: 01/05/19


Changes to benefits for mixed age couples

When single people reach State Pension age, they move from working age benefits to pension age benefits.
Currently, couples can choose to make that transition when the older partner of the couple reaches State Pension age.
However, from 15 May 2019 it changes, and transition takes place when the younger partner reaches State Pension age. Mixed age couples with a partner under State Pension age already in receipt of Pension Credit or pension-age Housing Benefit at the point of change will be unaffected while they remain entitled to either benefit.
If a mixed age couple claim working age benefits, the pensioner partner will not be subject to work-based conditionality. Any work-based conditionality for the younger partner will be tailored to meet their circumstances.


Pasikeitimai pašalpose skirtingo amžiaus poroms

Kai vieniši žmonės pasiekia valstybinės pensijos amžių, jie pereina nuo darbingo amžiaus išmokų į pensijos išmokas.
Šiuo metu poros gali pasirinkti, kad šis perėjimas vyktų, kai vyresnis poros partneris pasiekia valstybinės pensijos amžių.
Tačiau nuo 2019 m. gegužės 15 d. tai pasikeičia, it perėjimas vyksta, kai jaunesnis partneris pasiekia valstybinės pensijos amžių. Skirtingo amžiaus poros, kuriose yra partneris jaunesnis nei valstybinis pensijinis amžius, jau gaunančios pensijinį kreditą ar pensijinio amžiaus būsto nuomos išmokas (Housing Benefit), šis pasikeitimas neturės įtakos, ir jie toliau turės teisę gauti išmokas.
Jei skitringo amžiaus pora paduoda prašymą darbingo amžiaus pašalpoms, pensijinio amžiaus partneriui nebus taikomos darbo sąlygos. Bet kokios jaunesniam partneriui taikomos darbo sąlygos bus pritaikytos pagal jų aplinkybes.


Изменения в пособиях для пар разного возраста

Когда одинокие люди достигают государственного пенсионного возраста, они переходят от пособий трудоспособного возраста к пособиям пенсионного возраста.
В настоящее время пары могут сделать такой переход, когда старший партнер пары достигнет пенсионного возраста.
Однако с 15 мая 2019 года это меняется, и переход будет, когда младший партнер достигает пенсионного возраста. Смешанные пары с партнером, не достигшим государственного пенсионного возраста, уже получающего пенсионный кредит или жилищное пособие, связанное с пенсионным возрастом, изменения не повлияю, пока они сохраняют право на получение любого из этих пособий.
Если пара разного возраста подает на пособие по трудоспособному возрасту, партнер-пенсионер не будет зависеть от условий связанных с работой. Любая основанная на работе обусловленность для младшего партнера будет адаптирована к его обстоятельствам.


Zmiany w zasiłkach dla par w różnym wieku produkcyjnym.

Kiedy osoby samotne osiągną wiek emerytalny, zostają przeniesione z zasiłków dla osób w wieku produkcyjnym na zasiłki dla osób w wieku emerytalnym.
Obecnie, pary mogą wybrać czy powinno dojść do tej zmiany, kiedy starszy partner/rka osiągnie wiek emerytalny.
Jednakże od dnia 15. Maja 2019 roku, to się zmieni. Do zmiany dojdzie, kiedy młodszy z partnerów osiągnie wiek emerytalny. Pary w różnym wieku produkcyjnem, gdzie jeden z partnerów jest poniżej wieku emerytalnego, które już dostają Pension Credit (zasiłek przedemerytalny) lub zasiłek do czynszu, w punkcie kiedy ma dojść do zmiany, nie zostaną tą zmianą dotknięte i ciągle będą do tych zasiłków uprawnione.
Jeżeli pary, w różnym wieku produkcyjnym, otrzymują zasiłki wieku produkcyjnego, parter/rka osoby na emeryturze, nie będzie podlegała warunkom w oparciu o zatrudnienie. Każdy warunek zatrudnienia dla młodszej osoby będzie dopasowany do ich okoliczności osobowych.


< Back to updates