Language:

Universal credit

Date: 09/01/19


Universal Credit two child limit
From November 2018, families with more than two children who make new claims for Universal Credit will no longer be directed to claim Child Tax Credit instead. The two child limit will apply to those families. Families who have been awarded Universal Credit after April 2017 and have two or fewer children but who then have a third or subsequent child will have the two-child limit applied.


“Universal Credit” dviejų vaikų limitas
Nuo 2018 m. lapkričio, šeimos su daugiau nei dviem vaikais, pateikiančios naujus prašymus dėl “Universal Credit”, nebebus nurodomos kreiptis dėl vaikų kredito (Child Tax Credit). Toms šeimoms bus taikomas dviejų vaikų limitas. Šeimos, kurioms ‘’Universal Credit’’ buvo paskirtas po 2017 m. balandžio mėn. ir kuriose yra du ar mažiau vaikų, bet kurie vėliau susilaukia trečio vaiko, bus taikomas dviejų vaikų limitas.


«Универсальный кредит» лимит на два ребенка
С ноября 2018 года семьи с более чем двумя детьми, которые подают новую заявку на «Универсальный кредит», больше не будут направлены на подачу на Такс кредита для детей. Ограничение двух детей будет применяться к этим семьям. Семьи, получившие Универсальный кредит после апреля 2017 года и имеющие двух или менее детей, но у которых есть третий или последующий ребенок, будут иметь ограничение на двоих детей. “


“Universal Credit” divu bērnu ierobežojums
No 2018. gada Novembra, ģimenes, kur ir vairāk nekā divi bērni, kuras piesakās uz Universālo kredītu, vairs nepieteiksies bērnu nodokļu kredītam (Child Tax credit). Šīm ģimenēm tiks piemērota divu bērnu ierobežojums. Ģimenes, kurām Universal Credit tika piešķirts pēc 2017. gada. aprīļa un kur ir divi vai mazāk bērnu, bet pēc tam viņiem ir trešais bērns, tiks piemērots divu bērnu ierobežojums.


Uniwersalny Kredyt (Universal Credit) – ograniczenie do dwójki dzieci
Od listopada 2018 roku, rodziny z więcej niż dwójką dzieci składające nowy wniosek o UC nie będą łączone  bezpośrednio z linią Child Tax Credit. Na te rodziny zostaje nałożony limit dwójki dzieci. Rodziny, które uzyskały UC pod koniec kwietnia 2017 roku posiadające dwójkę lub mniej dzieci, ale z czasem posiadające trzecie dziecko lub więcej dzieci, będą miały również nałożone to ograniczenie.


< Back to updates