Language:

Childcare

Date: 19/09/18


You can apply for both the 30-hour offer and tax-free childcare via a single application on the  Childcare Choices website .
To complete the application, you provide your name, address and national insurance number, as well as whether you expect to meet the income requirements over the next three months and whether you are in receipt of any benefits.
If you live with a partner, you will need to provide the same information for them as well. This will enable HMRC to decide whether your child is eligible for the 30 hours (as well as tax-free childcare).
If you are eligible, you will be given an 11-digit code that you will need to take to your childcare provider along with your national insurance number and your child’s birth certificate.
Your provider will then use the government’s eligibility checking system to check the code is valid. If it is, they will be able to book your child’s place – but bear in mind that providers don’t have to take part in the 30-hour offer, so be sure to speak to your childcare provider about what they are able to offer for your family.
You will need to reconfirm your eligibility every three months and will receive a reminder text message or email from the government before the deadline.
If you give false information about your eligibility, you could be fined up to £3000.


Galite kreiptis dėl 30 nemokamų valandų pasiūlymo ir neapmokestinamų vaikų priežiūros paslaugų, pateikdami vieną prašymą svetainėje “Vaikų priežiūros pasirinkimas”(Childcare Choices )
Norėdami užpildyti prašymą, nurodykite savo vardą, pavardę, adresą ir nacionalinio draudimo numerį, taip pat tai, ar jūs tikitės, kad ateinančių trijų mėnesių pajamos atitiks reikalavimus, ir ar jūs gaunate kokią nors pašalpą.
Jei gyvenate su partneriu, turėsite pateikti tą pačią informaciją ir jiems. Tai leis HMRC nuspręsti, ar jūsų vaikas turi teisę į 30 valandų (taip pat ir neapmokestinamą vaikų priežiūrą).
Jei jums tai priklausys, jums bus suteiktas 11 skaitmenų kodas, kurį turėsite pateikti savo vaikų priežiūros paslaugų tiekėjui kartu su savo nacionalinio draudimo numeriu ir vaiko gimimo liudijimu.
Tada jūsų tiekėjas naudos vyriausybės tinkamumo tikrinimo sistemą, kad patikrintų, ar kodas yra galiojantis. Jei taip, jie galės užsakyti vaikui vietą – tačiau turėkite omenyje, kad paslaugų tiekėjai neprivalo dalyvauti 30 valandų pasiūlyme, todėl būtinai pasitarkite su savo vaiko priežiūros paslaugų tiekėju, ką jie gali pasiūlyti jūsų šeimai.
Turėsite pakartotinai patvirtinti savo tinkamumą kas tris mėnesius ir prieš galutinį terminą gausite priminimo žinutę arba el. laišką iš vyriausybės.
Jei pateikiate klaidingą informaciją apie jūsų tinkamumą, jums gali būti skiriama bauda iki 3000 svarų sterlingų.

 


Вы можете подать заявку на 30-часовое предложение и необлагаемые налогом расходы по уходу за детьми через одно приложение на веб-сайте «Выбор по уходу за детьми» ( Childcare Choices website) .
Чтобы заполнить заявку, укажите свое имя, адрес и номер социального страхования, а также ожидаете ли доход будет соответствовать требованиям в течение следующих трех месяцев и получаете ли вы какие-либо пособия.
Если вы живете с партнером, вам также необходимо предоставить о них такую же информацию. Это позволит HMRC решить, имеет ли ваш ребенок право на 30 часов (а также на необлагаемые налогом расходы по уходу за ребенком).
Если вы имеете право на получение помощи, вам будет предоставлен 11-значный код, который вам необходимо будет предоставить вашему провайдеру по уходу за ребенком, а также номер вашего социального страхования и свидетельство о рождении ребенка.
Затем ваш провайдер будет использовать государственную систему проверки полагается ли вам помощь, чтобы проверить, что код действителен. Если это так, они смогут зарезервировать место для вашего ребенка, но имейте в виду, что провайдеры не обязаны принимать участие в 30-часовом предложении, поэтому не забудьте поговорить с ними о том, что они могут предложить вашей семье.
Вам необходимо будет подтвердить свое право на получение помощи каждые три месяца, и до истечения крайнего срока вы получите текстовое сообщение или электронное письмо с напоминанием.
Если вы дадите неверную информацию о своем праве на помощь, вас могут оштрафовать до 3000 фунтов стерлингов.


Jūs varat pieteikties uz 30. bezmaksas bērnu aprūpes stundām, kas ir neapliekamas ar nodokli, iesniedzot pieteikumu tīmekļa vietnē Bērnu aprūpes izvēle  (Childcare Choices website).

Lai aizpildītu pieteikumu, lūdzu, norādiet savu pilnu vārdu, adresi un valsts apdrošināšanas numuru, kā arī to, vai nākamo triju mēnešu laikā, ienākumi atbilst prasībām un vai jūs saņemat pabalstus.

Ja jūs dzīvojat kopā ar partneri, viņiem būs jāsniedz to pašu informāciju. Tas ļaus HMRC izlemt, vai jūsu bērnam ir tiesības uz 30. stundām (kā arī bērnu neapliekamas ar nodokli aprūpes izmaksas).

Ja jums ir tiesības uz šo palīdzību, jums tiks piešķirts 11. ciparu kods, kas jums būs jāiesniedz savam bērnu aprūpes sniedzējam kopā ar valsts apdrošināšanas numuru un dzimšanas apliecību.

Tad jūsu bērnu aprūpes sniedzējs izmantos valdības apstiprināšanas sistēmu, lai pārliecinātos, ka kods ir derīgs. Ja tā, viņi varēs rezervēt  vietu jūsu bērnam, bet ņemiet vērā, ka bērnu aprūpes sniedzējiem nav pienākumu piedalīties 30. stundu piedāvājumā, tāpēc noteikti konsultējieties ar savu bērnu aprūpes sniedzēju par to, ko viņi var piedāvāt jūsu ģimenei.

Jums būs atkārtoti jāapstiprina jūsu atbilstība ik pēc trim mēnešiem, un pirms termiņa jūs saņemsiet īsziņu vai e-pastu ar atgādinājumu.

Ja jūs sniegsiet nepatiesu informāciju, jums var uzlikt naudas sodu līdz 3000. sterliņu mārciņām.


Możesz złożyć wniosek o 30 bezpłatnych godzin opieki nad dzieckiem i nieopodatkowane kupony na opiekę nad dziećmi, za pośrednictwem jednej aplikacji na stronie Childcare Choices website .
Aby wypełnić wniosek, podajesz swoje imię i nazwisko, adres i numer ubezpieczenia społecznego, a także, czy spodziewasz się spełnić wymagania dochodowe w ciągu najbliższych trzech miesięcy i czy otrzymujesz jakiekolwiek zasiłki.
Jeśli mieszkasz z partnerem, musisz podać te same informacje na ich temat.  Umożliwi to HMRC podjęcie decyzji, czy Twoje dziecko kwalifikuje się do 30 godzin (jak również nieopodatkowanych kuponów na opiekę nad dzieckiem).

Jeśli się kwalifikujesz, otrzymasz 11-cyfrowy kod, który musisz przekazać opiekunowi dziecka wraz z numerem ubezpieczenia społecznego i aktem urodzenia dziecka.

Opiekun użyje wtedy rządowego systemu sprawdzania uprawnień, aby sprawdzić, czy kod jest ważny. Jeśli tak, będą mogli zarezerwować miejsce Twojego dziecka – pamiętaj jednak, że opiekunowie nie muszą brać udziału w 30-godzinnej ofercie, więc porozmawiaj ze swoim opiekunem o tym, co mogą zaoferować Twojemu dziecku.

Będziesz musiał potwierdzić, czy kwalifikujesz się do 30 bezpłatnych godzin, co trzy miesiące. Otrzymasz wiadomość tekstową z przypomnieniem lub e-mail od rządu przed upływem terminu.
Jeśli podasz nieprawdziwe informacje o swoich uprawnieniach, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości do £3000.


< Back to updates